Akustyka Wnętrz,Eliminacja hałasu,Wyciszenia
Rzeszów tel. kom. 601982230 e-mail:jeta@jeta.itl.pl
akustyka wnętrz
eliminacja hałasu
pomiary hałasu
mapy hałasu
pomiary hałasu


  PODSTAWOWE POJĘCIA UŻYWANE W AKUSTYCE
miernik konwencjonalny:
- miernik, w którym wielkością mierzoną jest poziom dźwięku wyznaczany metodą uśredniania wykładniczego;
miernik całkująco-uśredniający:
- miernik, w którym wielkością mierzoną jest równoważny poziom dźwięku;
miernik całkujący:
- miernik, w którym wielkością mierzoną jest poziom ekspozycji na dźwięk;
poziom ciśnienia akustycznego L:
- wielkość wyrażona w decybelach, wyznaczana według wzoru:
gdzie:
p - zmierzona wartość skuteczna ciśnienia akustycznego wyrażona w paskalach,
p0 - wartość odniesienia ciśnienia akustycznego równa 2 × 10-5Pa;
poziom dźwięku:
- poziom ciśnienia akustycznego skorygowany według jednej z trzech charakterystyk częstotliwościowych:
A, C lub Z (nazywana również LIN) i uśredniony według jednej z dwóch wykładniczych
charakterystyk czasowych: F (Fast = szybka = 125 ms) lub S (Slow = wolna = 1 s). Do oznaczania
poziomu dźwięku stosuje się odpowiednio następujące symbole:
LAF, LCF, LZF, LAS, LCS, LZS;
Pierwsza litera w indeksie dolnym oznacza rodzaj charakterystyki częstotliwościowej, a druga -
charakterystyki czasowej.
maksymalny poziom dźwięku:
- największa wartość poziomu dźwięku występująca w czasie obserwacji; do oznaczania maksymalnego
poziomu dźwięku stosuje się odpowiednio następujące symbole:
LAFmx, LCFmx , LZFmx , L ASmx , LCSmx, L ZS mx;
maksymalny poziom dźwięku C w czasie obserwacji:
- wielkość wyrażona w decybelach, wyznaczana według wzoru:
gdzie:
pC(t) - chwilowe ciśnienie akustyczne skorygowane według charakterystyki częstotliwościowej
C, wyrażone w paskalach;
równoważny poziom dźwięku A:
- wielkość wyrażona w decybelach, wyznaczana według wzoru:
gdzie:
T - czas pomiaru wyrażony w sekundach;
t - zmienna całkowania reprezentująca czas;
pA(t) - chwilowe ciśnienie akustyczne skorygowane według charakterystyki częstotliwościowej A,
wyrażone w paskalach;
ekspozycja na dźwięk skorygowana wg charakterystyki częstotliwościowej A:
– wielkość wyrażona w paskalach do kwadratu razy sekunda, wyznaczana według wzoru:
poziom A ekspozycji na dźwięk:
- wielkość wyrażona w decybelach, wyznaczana według wzoru:
gdzie:
T0 - czas odniesienia równy 1 s;
Poniżej wyjaśniono niektóre pojęcia w sposób bardziej opisowy.
LAS wartość skuteczna poziomu dźwięku w dB skorygowana wg charakterystyki często-
tliwościowej A ze stałą czasową slow.
LA mx maksymalna wartość skuteczna poziomu dźwięku w dB skorygowana wg charakterystyki
częstotliwościowej A.
LAS mx maksymalna wartość skuteczna poziomu dźwięku w dB skorygowana wg
charakterystyki częstotliwościowej A ze stałą czasową slow.
LA mn minimalna wartość skuteczna poziomu dźwięku w dB skorygowana wg charakterystyki
częstotliwościowej A.
LAF mn minimalna wartość skuteczna poziomu dźwięku w dB skorygowana wg charakterystyki
częstotliwościowej A ze stałą czasową fast.
Lcpk maksymalna wartość chwilowa (ang. peak) poziomu dźwięku, skorygowana wg
charakterystyki częstotliwościowej C (bez uśredniania).
Leq T równoważny poziom dźwięku. Jest to taki zastępczy stały poziom dźwięku w czasie
T, który powoduje taki sam skutek energetyczny, co mierzony dowolnie zmienny
dźwięk w tym samym czasie.
Leq 1s równoważny jednosekundowy poziom dźwięku.
Leq 1s mx maksymalny równoważny jednosekundowy poziom dźwięku występujący w czasie pomiaru.
LAeq, Te równoważny poziom dźwięku odpowiadający czasowi narażenia Te skorygowany
wg charakterystyki częstotliwościowej A.
LEX, 8h poziom expozycji na hałas odniesiony do 8 - godzinnego dnia pracy.
LAE jest to taki zastępczy stały poziom dźwięku, który w czasie 1s spowodowałby skutek
energetyczny równy temu, jaki powoduje dźwięk mierzony w czasie T, przy użyciu
charakterystyki A.Hosting ITL.pl